تبلیغات
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
مطالعات تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی
تفتا
با سلام 
منابع لازم برای تحقیق فارس در دوران آل بویه و وضعیت علمی آن زمان منابع زیر پیشنهاد می شود.

 آقازاده ،احمد ، تاریخ آموزش وپرورش ایران ، تهران ، ارسباران ، 1383ش
احمد، منیرالدین، نهاد آموزش اسلامی ، ترجمه حسین ساکت ، مشهد ، آستان قدس رضوی ، 1368ش 
ابن اثیر جزری ، عزالدین ابوالحسن علی بن ابی الکرم ، الکامل فی التاریخ ، بیروت ، دار صادر ، 1385ق/1965م
ابن بلخی ، فارسنامه ابن بلخی ، شیراز ، بنیاد فارس شناسی ، 1374ش 
ابن جوزی ، ابوالفرج ، المنتظم فی تاریخ الامم والملوک ، بیروت ، دارالکتب العلمیة ،1412ق
ابن جنید شیرازی، عیسی، تذکرۀ هزار مزار، به تصحیح نورانی وصال ، شیراز ، کتابخانۀ احمدی شیراز ، 1364ش 
ابن حوقل ، ابوالقاسم محمد ، صورة الارض ، بیروت ، دار صادر ، 1938م

ابن خلدون ، عبدالرحمان ، تاریخ ابن خلدون ، بیروت ، دارالفکر ، 1408ق /1988م
_____________،مقدمه ، مترجم محمد پروین گنابادی ، تهران ، علمی و فرهنگی ، 1375ش 
ابن خلکان،احمد بن محمد برمکی ، وفیات الاعیان وانباء ابناءالزمان، حققه احسان عباس، بیروت ، دار صادر ، بی تا 
ابن الفقیه ، احمد بن محمد اسحاق ،البلدان ، بیروت ، عالم الکتب ، 1416ق 
ابن قفطی ،جمالدین ابی الحسن علی بن قاضی الشرف یوسف ، اخبار العلماء با اخبار الحکماء، به تحقیق سید محمد امین الخانجی الکتبی ، مصر ، دارالکتب خدیو ، 1326ق
ابن کثیر ، ابوالفداء اسماعیل بن عمر ، البدایة والنهایة، بیروت ،  دارالفکر ، 1407ق/1966م
ابن الطقطقی ، محمد بن علی بن طبا طبا، الفخری فی الآداب السلطانیة والدول الاسلامیة ، تحقیق عبد القادر محمد مایو ، بیروت ، دارالقلم العربی، 1418ق/1997م 
ابن العبری ، تاریخ مختصر الدول ، تحقیق انطون صالحانی الیسوعی ، بیروت ، دار الشرق ، 1992م
ابن مسکویه ، احمد بن علی ، تجارب الامم ، تحقیق ابوالقاسم امامی ، تهران ،  سروش  1379ش 
ابن منظور ، لسان العرب ، بیروت ، دار صادر ، 1414ق
ابن ندیم ، اسحاق بن محمد ، الفهرست ، مصر ، المطبعة الرحمانیة ، بی تا 
اشپولر، برتولد ، تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، ترجمه مریم میر احمدی ، تهران ، علمی فرهنگی ، 1377ش 
اصطخری ، ابوا سحاق ابراهیم بن محمد ، مسالک وممالک ، لیدن ، دار صادر ، 2004م 
امداد، حسن ، تاریخ آموزش و پرورش در فارس از عهد باستان تا دورۀ معاصر ، شیراز ، نوید ، 1385ش 
الهامی ، داود ، مقاله شکوفایی فرهنگی در عصر آل بویه ، مجلۀ درسهایی از مکتب اسلام ، شمارۀ10، قم ، 1379ش
باغستانی ، اسماعیل و محسن معینی، تعلیم و تربیت در تمدن اسلامی ، تهران ، نشر کتاب مرجع ، 1388ش
بهروزی ، علی نقی ، بناهای تاریخی و آثار هنری جلگه شیراز  از دورۀ هخامنشی تا عصر حاضر ، شیراز ، ادارۀ کل فرهنگ و هنر استان فارس ، 1349ق 
بیهقی ، ابوالفضل محمد بن حسین ، تاریخ بیهقی ،  مقدمه وتعلیقات منوچهر دانش پژوه ، تهران ، هیرمند ، 1376ش 
پیر نیا حسن و عباس اقبال آشتیانی ، تاریخ ایران از آغاز تا انقراض سلسله قاجار ، تهران ، خیام ، 1380ش 
تتوی ، احمد و آصف خان قزوینی ، تاریخ آلفی ، مصحح غلامرضا طبا طبایی مجد ، تهران ، علمی و فرهنگی ، 1382ش 
ثروتیان ، بهروز ، اولیای ذکر در تذکره اولیای عطار ، تهران ، نشر بین الملل ،1385ش ،
ثعالبی نیشابوری،منصور عبد الملک بن محمد اسماعیل ، یتیمة الدهر فی محاسن اهل العصر ، به تحقیق محمد محیی الدین عبد الحمید ، مصر ، مکتب التجاریة ، 1366ق /1947م 
جامی ، نورالدین عبد الرحمان ، نفحات الانس من حضرات القدس ، تصحیح محمود عابدی ، تهران ، انتشارات اطلاعات ، 1370ش 
جمعی از نویسندگان ، جستارهایی در تاریخ پزشکی ، به اهتمام دکتر محمود عباسی ، تهران ، مؤسسه فرهنگی حقوق سینا ، 1387ش
 جمعی از مؤلفان حسینیان مقدم ، حسین ، تاریخ تشیع 2:دولتها ،خاندانها و آثار علمی و فرهنگی شیعه ، زیر نظر دکتر سید احمد رضا خضری ، تهران ، سمت ، 1386ش
جمعی از نویسندگان ، نامه دانشوران ناصری در شرح حال ششصد تن از دانشمندان نامی ، قم ، دار الفکر ، بی تا 
جنید شیرازی ، معین الدین ابوالقاسم ، شدالازار فی حط الاوزار عن زوار المزار ، مصحح محمد قزوینی و عباس اقبال آشتیانی ، تهران ، چاپخانه مجلس ، 1328ش 
خضری ، سید احمد رضا ، تاریخ خلافت عباسی از آغاز تا پایان آل بویه ، تهران ، سمت ، 1386ش 
خواند میر ، غیاث الدین بن همام ، تاریخ حبیب السیر ، تهران ، خیام ، 1380ش 
خوب نظر ، حسن ، تاریخ شیراز از آغاز تا ابتدای سلطنت کریم خان زند ، به کوشش جعفر مؤید شیرازی ، تهران ، سخن ، 1380ش 
دانش پژوه ، منوچهر ، شیراز ، تهران ، هیرمند ، 1377ش 
دبیر ستاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی هنری مساجد ، کارکرد مساجد ، تهران ، رسانش ، 1384ش
_________________، مساجد در تمدن اسلامی ، تهران ، رسانش ، 1384ش
درّانی کمال ، تاریخ آموزش و پرورش ایران (قبل و بعد از اسلام )، تهران ، سمت ، 1376ش
دفاع ، علی عبد الـاـه ، پزشکان برجسته در عصر تمدن اسلامی ، مترجم علی احمدی بهنام ، تهران ، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،1382ش 
راوندی، مرتضی، سیر فرهنگ و تاریخ تعلیم و تربیت در ایران و اروپا ، بی جا ، انتشارات هدایت ،بی تا 
رضایی ، حمید ، اوضاع علمی فارس در عصرصفوی « پایانامه کارسناشی ارشد » به راهنمایی دکتر سید جمال موسوی ، دانشگاه تهران ، 1389ش 
رفیعی، حسن رضا ، فارس نیمی از بهشت ، شیراز ، تخت جمشید ، 1384ش
رویگر،  محمد ، فارس در دورۀ آل بویه ، شیراز ، آوند اندیشه ، 1388ش 
زرکوب شیرازی ، ابوالعباس معین الدین احمد بن شهاب الدین ابی الخیر ، شیراز نامه ، به کوشش اسماعیل واعظ جوادی ، بی جا ، بنیاد فرهنگ ایران ، 1350ش 
سامی ، علی ، شیراز شهر جاویدان ، شیراز ، نوید شیراز ، 1363ش 
سجادی ، صادق ،« مدخل  آل بویه »، در دایرة المعارف بزرگ اسلامی ،تهران ، ناشر مرکز دایرة المعارف بزرگ اسلامی،1367ش
سجادی ، سید ضیاءالدین ، مقدمه ای بر مبانی عرفان و تصوف ،تهران ، سمت ، 1379ش 
سعدی شیرازی ، مصلح الدین ، کلیات سعدی ، به تصحیح محمد علی فروغی ، تهران ، ققنوس ، 1371ش  
شاکری ، مریم ،مقاله« مجالس و انجمن های علمی و فرهنگی دوران آل بویه» ،مجلۀ تاریخ در آینۀ پژوهش ، شمارۀ 20، 1389ش 
شلبی ، احمد ، تاریخ آموزش در اسلام ازآغاز تا فروپاشی ایوبیان در مصر ، ترجمه حسین ساکت ، تهران ، نگاه معاصر ، 1387ش 
صدیق ،عیسی ، سیر فرهنگ در ایران و مغرب زمین با مجملی از تحول آموزش و پرورش از آغاز تاریخ تا زمان حاضر ، تهران ، دانشگاه تهران ، 1332ش 
صفا ، ذبیح الـاـه ، آموزش و دانش در ایران ، بی جا ،نوین ، 1363ش
__________، تاریخ ادبیات در ایران ، تهران ، فردوس ، 1378ش
صفوی ، امان الله ،تاریخ آموزش وپرورش  ایران از ایران باستان تا 1380هجری شمسی ، بی جا ، رشد ، 1383ش 
عطار نیشابوری، فریدالدین ، تذکرة الاولیاء، با  مقدمه محمد خان قزوینی ، تهران ، گنجینه ، بی تا 
غنیمه ، عبدالرحیم ، تاریخ دانشگاههای بزرگ اسلام ، ترجمه نورالله کسایی ، دانشگاه تهران ، 1372ش 
فدایی عراقی ، غلام رضا ، حیات علمی در عهد آل بویه ، تهران ،دانشگاه تهران ، 1383ش 
فرشاد، مهدی ، تاریخ علم در ایران ، تهران ، سروش ، 1366ش 
فروزانفر ، بدیع الزمان ، مباحثی از تاریخ ادبیات ایران ، با مقدمه و توضیحات عنایت الـاـه محمدی ، بی جا ، دهخدا ، 1354ش 
فروغ آیین ، عباس ، «فرهنگ وتمدن فارس در عهد آل بویه ،پایانامه کارشناسی ارشد » به راهنمایی دکتر یدالله نصیریان ، دانشگاه تهران ، 1382ش
فقیهی ، علی اصغر ، آل بویه نخستین سلسله قدرتمند شیعه با نمونهای از زندگی جامعۀ اسلامی در قرنهای چهارم و پنجم ، بی جا ، چاپخانه دیبا ، 1366ش 
قاضی تنوخی ، نشوار المحاضرةو اخبار المذاکرة ، بیروت ، 1391ق 
قربانی ، ابوالقاسم ، زندگینامۀ  ریاضیدانان دورۀ اسلامی ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، 1365ش  
کرامتی ، یونس ، نگاهی به تاریخ ریاضیات و نجوم در ایران ، تهران ، امیر کبیر ، 1385ش 
کرمر ، جوءل ،احیای فرهنگی در عهد آل بویه :انسان گرایی در عصر رنسانس اسلامی ، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی ، تهران ، مرکز نشر دانشگاهی ، 1375ش

 کسایی ، نورالله ، فرهنگ نهادهای آموزشی ایران ( از روزگار با ستان تا تأسیس دولت صفوی )، تهران ، دانشگاه تهران ،1383ش 
کشاورزی ، محمد ، تاریخ آموزش و پرورش ایران ، تهران ، روزبهان ، 1385ش 
کیانی (میرا)، محسن ، تاریخ خانقاه در ایران ،تهران ، طهوری ، 1369ش 
گیاهی یزدی ، حمید رضا ، تاریخ نجوم در ایران ،تهران ، نشر دفتر پژوهشهای فرهنگی ، 1388ش 
لسترنج،گای،جغرافیای تاریخی سرزمینهای خلافت شرقی ،مترجم محمود عرفان ،بنگاه ترجمه و نشر كتاب ،تهران ،1337ش
مستوفی ، حمدالـاـه ، تاریخ گزیده ، مصحح عبدالحسین نوایی ، تهران ، امیر کبیر ، 1364ش
_____________ ، نزهةالقلوب ، تهران ، دنیای کتاب ، 1362ش
 مظفریان ، منوچهر ، کازرون در آیینۀ فرهنگ ایران ، شیراز ، نوید ، 1373ش 
مقدسی ، ابو عبد الـاـه محمد بن احمد ، احسن تقاسیم فی معرفة الاقالیم ، ، بی جا ، مکتبة مدبولی ، 1411ق/1991م 
مکتبی ، سید حبیب و فریبا حنیفی ، سیر تحولات آموزش و پرورش در ایران از ایران باستان تا هزارۀ سوم ، تهران ، فراشناختی اندیشه ، 1384ش 
ملک ، حسن ، تاریخ آموزش وپرورش در ایران ، تهران ، انتشارات بین المللی الهدی ، 1388ش
مهراز ، رحمت الـاـه، بزرگان شیراز ، تهران ، انجمن آثار ملی ، 1348ش 
منهاج سراج ، طبقات ناصری تاریخ ایران و اسلام ، تحقیق عبد الحی حبیبی ، تهران ، دنیای کتاب ، 1363ش
مجهول المؤلف، حدود العالم من المشرق الی المغرب ،قاهره ، الدار الثقافیه للنشر ، 1423ق
مجهول المؤلف ، تاریخ سیستان ، محقق ملک الشعراء بهار ،تهران ، پدیده خاور ، 1366ش
میر ، محمد تقی ، پزشکان نامی پارس ، شیراز ، دانشگاه پهلوی ، 1348ش 
میر خواند ، محمد بن خاوند شاه بن محمود ، تاریخ روضة الصفا فی سیرة الانبیاء والملوک و الخلفا ، به تصحیح جمشید کیان فر ، تهران ، اساطیر ، 1380ش 
همدانی، رشیدالدین فضل ا لـاـه ،جامع التواریخ :تاریخ سامانیان و بویهیان و غزنویان ، مصحح محمد روشن ، تهران ، میراث مکتوب ، 1386ش 
نجم آبادی ، محمود ، پند نامه اهوازی یا آیین پزشکی ، تهران ، دانشگاه تهران ، 1334ش 
نصر ، سید حسین نصر ، علم در اسلام ،  مترجم احمد آرام ،تهران ، سروش ، 1366ش 
_______________، علم و تمدن در اسلام ، مترجم احمد آرام ، علمی و فرهنگی ، 1386ش
یاقوت حموی ، شهاب الدین ، معجم الادباء  ، بیروت ، دار الغرب الاسلامی ، 1414ق 
__________________،معجم البلدان ، بیروت ، دار صادر ،1995م
طبقه بندی: فرهنگ و تمدن اسلامی،
ارسال در تاریخ یکشنبه 1393/09/30 توسط حامد محمدی

ابزار وبلاگ

قالب وبلاگ